Les cooperatives d’alumnes son grups d’alumnes que treballen en un mateix tema, com pot ser la jardineria, enginyeria, lectura, perruqueria, fotografia, salut, etc. La finalitat és que els alumnes comparteixin inquietuds i aficions, que puguin ampliar els coneixements que adquireixen a l’escola, i que tinguin un suport i acompanyament de la resta de la Comunitat Educativa. A més a més, com que les cooperatives estan gestionats pels estudiants, son ells mateixos els que s’agrupen i fixen els objectius del grup; alhora que aprenen conceptes d’organització, planificació o treball en equip.

Si a uns alumnes els ha interessat molt un projecte que han començat a classe, perquè no donar-los eines per continuar-lo en horari no lectiu? Si el somni d’un alumne és fer una professió determinada, perquè no oferir-li la possibilitat de començar a tocar aquest camp? Si a un alumne li agrada viatjar, llegir, pintar, o inclús jugar a algun joc determinat, perquè no oferir-los companys de la seva pròpia escola amb qui compartir aficions?

FUNCIONAMENT DE LES COOPERATIVES

A priori, les normes bàsiques de les Cooperatives serien:

 • Format íntegrament per alumnes de l’escola (primària i secundària).
 • Mínim de 3 membres. Depenent de la proposta es podria ser lax en aquesta norma i permetre un club de menys estudiants, o bé exigir-ne un mínim més elevat.
 • La cooperativa ha de tenir un o varis membres que s’encarreguin de la gestió del mateix. Seran l’enllaç amb els professors i l’AFA.
 • Cada cooperativa haurà d’escriure una carta de presentació que expliqui i delimiti l’àmbit de treball. Aquesta carta es farà arribar al professorat i a l’AFA per tal de fer públic el grup davant la resta d’alumnes de l’escola.
 • Cada cooperativa ha de disposar d’un “site” on exposar la seva activitat. Pot ser per exemple, una web com google sites.
 • Els alumnes han de presentar una intenció de projecte i presentar-ne les conclusions a finals de cada curs. Això servirà per determinar si el grup porta bon rumb i ritme de treball o bé necessita algun tipus de tutoria.
 • El professorat i l’AFA es reserven el dret d’acceptar i dissoldre les cooperatives.
 • Si els alumnes volen utilitzar un espai del centre, ho hauran de sol·licitar de la forma que s’estableixi i sempre en l’horari que marqui l’escola.
 • Les cooperatives d’alunes i les àrees cooperatives de l’AFA no tenen perquè realitzar les seves activitats sempre dins del centre, mentre cada cooperativa presenti els projectes i tingui una evolució positiva, es podrà mantenir.
 • Si els alumnes necessiten finançament d’alguna altra mena, per exemple, entrades a algun esdeveniment, també es pot estudiar oferir-lo, mitjançant una proposta que es presenti a l’AFA. El finançament per part de l’AFA quedarà subjecte al pressupost destinat a la partida “Cooperatives”.
 • Per formar una cooperativa o tenir més informació sobre el funcionament de les mateixes, s’ha de contactar amb algun professor de la cooperativa adherit al projecte o amb l’AFA, mitjançant el correu que trobareu a peu de pàgina.

La idea és que els les cooperatives s’autogestionin i que els alumnes siguin dinàmics per trobar la informació que necessitin pel seu compte. El suport que requereixin per part del professorat ha de ser només per guiar-los en cas de que no trobin sortida a algun impediment.

Cada cooperativa s’assignarà a un professor que serà la figura de referència pels alumnes que el formin, per poder sol·licitar l’ajuda que necessitin. L’ajuda no cal que sigui subministrada pel professor, la seva feina seria únicament indicar-los on dirigir-se.

En cas de que la cooperativa generi una necessitat o paral·lelisme amb temes de l’escola o de l’AFA, s’estudiarà obrir un projecte de col·laboració entre totes les parts (veieu l’exemple  de relació entre el Club de Música i el projecte de l’Aula de Música)

0