Enguany ha sorgit una iniciativa per alimentar les relacions entre famílies de la mateixa classe, en la qual es tractaràn temes des de les inquietuds dels pares envers alguna situació viscuda, fins a la intervenció en la contrucció del projecte educatiu que fa l’escola. Aquesta iniciativa l’anomenem “Assemblees”, i està liderada pel delegat i/o ajudants designats segons les següents bases:

BASES DE LES ASSEMBLEES

 1. L’objectiu d’aquestes trobades és construir un diàleg continu per implementar entre tots el Projecte Educatiu de l’Escola, cadascú en el rol que li pertoca.
 2. A tal fi es dedicaran dues assembles mínimes per nivell durant el curs escolar.
 3. Les assemblees de classe, no seran vinculats ni en temàtica ni en persones, i són obertes a tots aquells que vulguin participar i tinguin relació directe amb l’alumne que cursa en aquell nivell. Es a dir, mares, pares, germans grans, tutors i altres formadors o treballadors de l’escola. Sense exclusió del mateix interessat: l’alumne. Ningú està obligat a assistir-hi, ni famílies ni professors.
 4. En la mesura que sigui possible, existirà una agenda prèvia dels temes –continguts- de què es vulgui parlar en la reunió. La temàtica estarà sempre emmarcada per qüestions vinculades amb les dinàmiques del grup de nens i la seva formació com a persones, les seves necessitats, mancances i esperances.
 5. El/la responsable de què es duguin a terme aquestes trobades serà el delegat/da, sens perjudici que pugui demanar ajut a altres persones o delegar en elles la responsabilitat. Els delegat o responsable en el seu nom nombrarà un secretari que realitzarà dues funcions, registrar per escrit el contingut de la trobada en forma d’acta i mesurar el timing que es dedicarà a cada punt de l’agenda. L’acta haurà de contenir el nombre de famílies assistents i en nom dels professors que hagin participat voluntàriament en la reunió (veure model d’acta en l’apartat d’eines).
 6. L’acta de la trobada es farà pública mitjançant la web de l’AFA i es farà arribar directament a l’escola. En aquest punt tant l’AFA com l’escola faràn avaluació i l’AFA restarà a l’espera de les conclusions de l’escola, en el format que aquesta ho trobi convenient.
 7. L’assistència del tutors -professors- de les classes a les assemblees no es obligatòria. La serva predisposició dependrà de l’agenda el·laborada per les famílies i del tracte que aquetses els dispensi. És important tenir clar que la seva assistència no representa a l’escola, s’afegeix com un membre més del grup, tot i que la seva posició de referència sigui principal. Aquestes trobades son de caràcter constructiu, volem sumar sinergies.
 8. En cas de que el professor vulgui participar en l’assemblea, podrà prendre les seves pròpies notes i donar resposta o no si se sent interpel·lat. Podrà traslladar el seu propi informe al Claustre i contrastar les inquietuds i propostes a altres membres de l’escola si per raó del seu càrrec ho creu convenient. Però en cas estarà obligat a fer-ho, és un igual i actuarà amb la mateixa llibertat.
 9. Cada persona que assisteix a la reunió acceptarà públicament les normes de la mateixa i es comprometrà a respectar-les i a cuidar-les. Cuidar aquestes trobades és cuidar l’escola dels nostres fills i educar-los en l’exemple. No obstant, es podrà consensuar entre tot el grup altres formats que respectant aquestes normes bàsiques però que trobin un caliu especial sempre que aquest estigui consensuat per tots els membres.

Per facilitar el desenvolupament de les Assemblees, s’oferiran una sèrie d’eines, ja sigui per part de l’AFA o de l’escola.

EINES I RECOMANACIONS PER A LES ASSEMBLEES

 • En l’apartat de documents, trobareu un model d’acta. El format no és obligatori, cada classe pot utilitzar el que cregui convenient, però l’acta sempre hauria de contenir:

– Lloc i hora d’inici i fi de la trobada
– Nombre d’assistents i nombre de famílies
– Nom del professor o personal de l’escola, en cas que hagin volgut assistir
– Ordre del dia, en cas que s’hagin plantejat prèviament temes a tractar
– Punts tractats

 • Per evitar que la reunió es vegi monopolitzada o sigui desordenada, es proposen una sèrie d’eines per regular la dinàmica de l’assemblea. Cada classe les pot adaptar i utilitzar (o no) segons convingui:

a.- Cada sessió començarà per dedicar 3-5′ de Mindfulness -com es fa a les aules amb els alumnes- per centrar el fet de l’aquí i ara i poder estar present i deixar enrere la motxilla que portem de tot el dia.
b.-L’assemblea començarà per una roda en què cara mare/pare exposarà com s’essent i quines son les seves expectatives de cara a la reunio.
c.-Tot seguit el secretari exposarà el primer punt de l’agenda i el temps estimat que cal dedicar –timing-.
d.-Qui tingui interès a parlar sobre la qüestió aixecarà la mà i demanarà paraula amb el dit índex cap a munt. Es prendrà ordre de paraula.
e.-Els altres membres del grup escoltaran en silenci actiu i no s’interromprà la seva exposició. Tampoc es parlarà amb el del costat mentre un membre exposa una opinió en públic.
f.-No es parlarà amb noms de nens o persones de manera individual si no és que els propis pares fan referència al seu fill/filla de manera explícita.
g.- Es molt important que tothom parli per ell o el seu fill/a i no per els altres. Evitar expressions del tipus m’han dit, etc. Cal parlar en primera persona de les pròpies vivències i necessitats. Cal parlar des del jo… Quines coses pot fer l’AFA per mi… Tinc un nen amb necessitats especials, podem fer alguna cosa com a Comunitat Educativa.
h.-En cas que algú es pugui sentir interpel·lat s’aixecarà la mà amb tots els dits estirats i esperarà torn a final per exposar el seu parer. Es prendrà ordre de paraula. Primer s’escoltaran totes les opinions i després es respondrà la interpel·lació.
i.-Un cop escoltades les interpel·lacions no hi haurà nou torn de resposta. Es dona per entès que totes les opinions han estat expressades. No s’entrarà en cap cas en un jo contra tu.
j.-Un cop s’hagi passat per totes les opinions i donat torn a les interpel·lacions i haurà un torn obert de reflexions i propostes.
k.-Al final d’aquest torn de propostes el delegat prendrà nota i passarà al següent tema de la reunió.
l.-Els nens i nenes poden interrompre o participar de la reunió però els mòbils restaran en silenci i només es donarà resposta fora del lloc de l’assemblea, però la qual cosa caldrà sortir a respondre les comunicacions que es considerin importants.
m.-La reunió podrà donar lloc a la creació d’una comissió de mares i pares de la classe per tractar més a fons el tema i cal desenvolupament.

 • Tots els membres del grup han de sentir-se còmodes per parlar i per escoltar. Així es recomana que les reunions es facin en el recinte de l’escola, que serà un espai de discussió personal i pública, de manera que s’eviten formats de socialització que generen situacions d’exclusió. Per tant, en el moment de planificar la reunió, s’hauria de contactar amb l’escola per comprovar la seva disponibilitat.
 • L’AFA buscarà solucions perquè les famílies amb nens petits puguin assistir a les assembles amb els seus fills. No hem de tenir por però, que els nens entrin i surtin d’aquestes assembles. Són seves també i sabran respectar-les.
 • L’escola posarà a disposició dels delegats, o persona/es que li representin, l’opció d’assistir a una jornada per dotar-los de facultats especials per acompanyar que a l’assemblea compleix les normes de la reunió. Les tècniques exposades, es publicaràn finalment a la pàgina web de l’AFA.